فون واژه

روشی که شرکتهای بزرگ جهان برای به خاطر ماندن شماره تلفن خود به کار میبرند

                       

ABC=2, DEF=3, GHI=4, ....

در بنرهای ذیل به شماره تلفن توجه کنید

(برای دیدن جزئیات بیشتر، روی بنرها کلیک کنید)

 

     

 

   

     

 

   

     

 

   
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
           

 

و صدها نمونه دیگر در ایران و هزاران نمونه دیگر در جهان

برای دیدن هزاران نمونه دیگر، عبارت phone word یا فون واژه را در گوگل جستجو کنید

 

یک مثال:

شماره ذیل را کپی کنید (copy) و سپس آن را در محیط شمارهگیری گوشی خود الصاق کنید (paste)

0912Alizade

گوشی شما آن را به عدد معادلش تبدیل میکند، حتی اگر قبلا آن را ذخیره نکرده باشید

اگر گوشی قدیمی دارید، برای گرفتن شماره حروفی باید عدد مرتبط با هر حرف را فشار دهید (فقط یک بار)

 

www.hamnam.com